”NCP

Sustainable return

0-6%
avkastningsmål per år
0 av 7
Riskklass

Sustainable Return lanserades i juni 2020 med målsättning att generera en hög riskjusterad avkastning genom investeringar i nordiska högränteobligationer. Fonden investerar i bolag inom varierande sektorer, med bas eller huvudsaklig verksamhet i Norden. Likt NCPs övriga fonder har Sustainable Return ett stort fokus på ESG och du kan hitta mer information om detta nedan eller här.

Fonden förvaltas av Fuchs Asset Management i Luxemburg, Societe Generale CIB agerar som affärspartner, medan NCP är investeringsrådgivare till fonden. Investeringar är öppna fram till juni 2021.

0%
Årsavkastning
jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 0,84% 0,44% 0,72% 0,97% 0,47%
NAV 103,02 103,47 104,22 105,23 105,72
0%
Årsavkastning
jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 0,33% -0,02% 0,11% 0,06% 1,55% 0,21%
NAV 100 100,33 100,30 100,41 100,47 102,03 102,24
0%
Årsavkastning
Avkastning NAV
jan 0,84% 103,02
feb 0,44% 103,47
mars 0,72% 104,22
apr 0,97% 105,23
maj 0,47% 105,72
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
0%
Årsavkastning
Avkastning NAV
jan
feb
mars
apr
maj
juni 100
juli 0,33% 100,33
aug -0,02% 100,30
sept 0,11% 100,41
okt 0,06% 100,47
nov 1,55% 102,03
dec 0,21% 102,24

Fondfakta

Fond Nordic Credit Opportunities – Sustainable return
Investeringsrådgivare Nordic Credit Partners AB
Investeringsstrategi Nordiska högränteobligationer med fokus på kreditrisk. Upp till 25% kan investeras i illikvida tillgångar.
Legal struktur SICAV-Raif Luxemburg Law
Avkastningsmål 3-6% (netto) per år
Riskklass 3 av 7 (2-5% standardavikelse)
Fast avgift/ min teckning Institutionell klass (min 500 000 euro): 0,55% per år
Super institutionell klass( min 20 000 000 euro): 0,50% per år
Prestationsbaserad avgift 20% över tröskelräntan med s.k. high water mark
Tröskelränta Institutionell klass: 3 månader Euribor, med golv på 0%
Superinstitutionell klass: 3 månader Euribor + 3%
Substansvärde Månatlig
Utdelning Valbar
Investeringsperiod Juni 2020 till Juni 2021
Återbetalning Juni 2025 (plus ett års möjlig förlängning)
Revisor PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Fond chef Fuchs Asset Management S.A.
Juridisk rådgivare Luther S.A.

Hållbarhet

Sammanfattning

NCP: s strategi för att främja ESG-egenskaper täcker alla tillgångar under förvaltning med övertygelsen om att integrera hållbarhet i våra investeringsprocesser kommer att gynna våra investerare och bidra till utvecklingen av hållbarhet i samhället i stort.

Fonden främjar ESG-egenskaper som båda är branschspecifika ESG-faktorer baserade på SASB:s industristandarder, liksom företagsspecifika ESG-faktorer som har identifierats genom research av vår ESG-specialist.

För att mäta främjandet av ESG-egenskaper gör vi en kvalitativ analys av emittentens eller portföljföretagets förvaltningssystem. Vi beaktar integrering av ESG-egenskaper och risker, i operativa strategier och praxis. Företaget måste kunna visa att det har en stark förståelse för sin exponering mot ESG-risker samt dess inverkan på miljön och samhället. Utöver detta måste företaget ha en strategi för att minska sin exponering mot dessa risker och eventuella negativa effekter på hållbarhetsfaktorer.

Informationen vi analyserar kommer från olika källor. Dessa källor utgörs bland annat av emittenter eller portföljbolag, verifieringar eller tredje parts-yttrande samt screenings från en extern data leverantörer gällande efterlevnad av internationella normer och standarder.

Inget hållbart investeringsmål

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga, sociala och god governance men har inte ”hållbar investering” som mål.

Miljö- eller sociala egenskaper för den finansiella produkten

Nedan följer en lista över miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar genom att säkerställa bolagens förvaltningsmetod på de listade egenskaperna. Alla egenskaper gäller inte för varje investering. Istället väljs de egenskaper som gäller för en viss investering med hjälp av väsentlighetsprincipen. Vi utvecklar ständigt vår strategi och lägger till egenskaper i listan.

Miljöegenskaper

 • Reducering av utsläpp av växthusgaser
 • Förbättring av luftkvaliteten
 • Energihushållning
 • Vattenförvaltning
 • Avfallshantering
 • Inköp av hållbart material
 • Reducering av miljöpåverkan från produkter under hela livscykeln
 • Reducering av effekter på biologisk mångfald
 • Anpassning till klimatförändringar

Sociala egenskaper

 • Mångfald och integration
 • God arbetsrätt
 • Mänskliga rättigheter
 • Hälsa och säkerhet för anställda
 • Kundens hälsa och säkerhet
 • Dataintegritet
 • Datasäkerhet
 • Etisk marknadsföring och försäljningsmetoder
 • Djurskydd

Investeringsstrategi

NCP har två strategier när vi investerar ansvarsfullt. Den första strategin handlar om att rikta sig till emittenter som har en mogen hållbarhetsstrategi som är anpassad till företagets affärsmodell. Enligt denna strategi kommer vi inte att investera i emittenter som inte uppfyller våra lägsta ESG-kriterier, oavsett deras ekonomiska resultat. Den andra strategin innebär att investera i emittenter med en mindre mogen hållbarhetsstrategi men med ett åtagande att utveckla en transparent och ambitiös handlingsplan för att utvecklas till ett hållbart företag. Denna strategi inkluderar NCP som en aktiv partner och stöd till företaget i deras utvecklingsprocess.

Strategin för att bedöma ett företags governance är grundligt integrerad i den övergripande investeringsstrategin. Processen för investeringsbeslut innefattar en granskning av emittenternas ledning av eller inställning till styrelsestruktur, anti-korruption, konkurrensbegränsande beteende, löner för ledningen, skatt och transparens.

Vi utesluter investeringar i företag som verkar i specifika sektorer eller affärsområden som bedöms möta stora hållbarhetsutmaningar. Vi avstår också från att investera i företag som bedriver aktiviteter som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner. Alla NCP-fonder uppfyller våra grundläggande hållbarhetskriterier och investerar därför inte i företag som är verksamma inom olja och gas, vapenindustrin, pornografi, tobak, spel, har mer än 10 procent från alkoholförsäljning eller strider mot internationella normer och standarder.

Om vi ​​får signaler om att ett företag inte lever upp till våra förväntningar uppmuntrar vi och stöder företaget att utveckla åtgärder för att möta våra förväntningar. På det sättet kan vi påverka marknaden att bli mer hållbar.

Du hittar mer information om vår investeringsstrategi för produkter som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper här.

Andel av investeringar

NCP: s investeringsstrategi är inriktad på företag med starka kassaflöden, solid balansräkning, erfaren ledningsgrupp och professionella ägare. Vi investerar i de flesta sektorer i Norden men avstår från att investera i företag som är beroende av en enda exogen faktor som olja och gas.

Varje investering utvärderas utifrån sina egna meriter, men vi tar också hänsyn till den totala portföljsammansättningen för att säkerställa att vi har en stark diversifiering vad gäller sektorer, geografier, marknader och risknivå. Varje investering kräver ett enhälligt godkännande från investeringskommittén.

NCP Sustainable Corporate Bond 2XL investerar i nordiska högränteobligationer inom olika sektorer och i bolag som har sin bas eller huvudsakliga verksamhet i Norden. NCP Sustainable Corporate Bond och NCP Sustainable Corporate Bond 2XL är de enda NCP-fonderna löper utan slutdatum och är tillgänglig för investerare att köpa månadsvis, medan uttag är begränsat till kvartalsvis. Sustainable Corporate Bond 2XL har 50% belåningsgrad och erbjuder utdelning eller ackumulerande avkastning och med SEK, EUR och NOK som basvaluta.

NCP: s strategi för att främja ESG-egenskaper täcker alla tillgångar under förvaltning med övertygelsen om att integrera hållbarhet i våra investeringsprocesser kommer att gynna våra investerare och bidra till utvecklingen av hållbarhet i samhället i stort.

Alla investeringar utgör direkt exponering i investeringsföretag.

Kontroll av miljömässiga eller sociala egenskaper

Alla portföljbolag samtycker till att tillhandahålla ESG-rapportering under obligationens löptid. De företag vi investerar i är vanligtvis i segmentet små till medelstora företag. Som resultat har vi direkt tillgång till ledningen och håller en fortlöpande dialog. NCP har också kvartalsvisa ledningsmöten med portföljbolagen där ESG-utvecklingen diskuteras samt djupgående screenings för att identifiera eventuella frågor ur ett ESG-perspektiv två gånger om året.

Metoder

Metoden för att mäta hur de ESG-egenskaper som fonden främjar uppnås, innefattar kontinuerlig kvalitativ analys av portföljföretagets förvaltningssystem och integrering av ESG-egenskaper och ESG-risker i den operativa praxisen. Denna process kräver att emittenten rapporterar enligt NCPs lista över ESG-faktorer, som beskriver bransch- och företagsspecifika faktorer samt breda ESG-faktorer. Emittenten måste tillhandahålla denna rapportering under hela obligationens löptid.

Indikatorerna som används för att mäta hur ESG-egenskaperna uppnås inkluderar att företagen har utvecklat sofistikerade och omfattande hanteringsstrategier för sina väsentliga ESG-faktorer samt att de har satt upp tydliga och ambitiösa mål för att minska negativ påverkan på miljön och samhället.

Datakällor och bearbetning

De datakällor som används för att kontrollera de ESG-egenskaper som främjas i Sustainable Corporate Bond 2XL inkluderar rapporter från emittenten själva, eventuell tredjepartsverifiering eller yttrande, djupgående screening halvårsvis från en extern forskningsleverantör som täcker efterlevnaden av FN Global Compact såväl som produktinvolvering. Uppgifterna behandlas genom kvalitativ analys och kontrollsprocesser. Inga data uppskattas. Vi litar för närvarande på den goda datakvaliteten hos våra dataleverantörer.

Begränsningar av metoder och data

Begränsningarna för att bedöma och mäta hur ESG-egenskaper som främjas av fonden uppnås, inkluderar den begränsade kapaciteten att analysera ett större antal kvantitativa indikatorer. Vi är ett investeringsteam på tre personer med en portföljförvaltare dedikerad till ESG-analys. Istället har NCP utvecklat sin metodik baserad på kvaliteten på företagens ledningssystem för de väsentliga ESG-egenskaperna som en proxy för de kvantitativa indikatorerna.

Due diligence

NCP har en grundlig due diligence-process för att integrera hållbarhetsrisker i processen för investeringsbeslut. Processen kräver att alla emittenter svarar på en uppsättning frågor om bransch- och företagsspecifika ESG-faktorer och generella ESG-faktorer samt att de går med på att tillhandahålla ESG-rapportering under obligationens löptid. De branschspecifika ESG-faktorerna baseras på SASB: s industristandarder och de företagsspecifika ESG-faktorerna identifieras genom research av vår ESG-specialist. Dessa väsentliga ESG-faktorer utgör också de viktigaste hållbarhetsriskerna för varje företag.

Företaget måste kunna visa att det har en stark förståelse för sin exponering mot ESG-risker samt dess inverkan på miljön och samhället. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att ha en omfattande metod för att identifiera, hantera och övervaka företagets väsentliga ESG-faktorer samt att sätta tydliga och ambitiösa mål för att minska negativ påverkan på miljön och samhället.

Alla NCP-fonder uppfyller våra grundläggande hållbarhetskriterier och investerar därför inte i företag som bedriver aktiviteter som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner eller företag som är verksamma inom olja och gas, vapenindustrin, pornografi, tobak, spel eller får mer än 10 procent av intäkterna från alkoholförsäljning.

Engagement policy

Vi tror på aktivt ägande och ser varje investering som ett partnerskap. Som investerare i företagsobligationer bidrar vi till utvecklingen av ledande och hållbara företag och fungerar som en konstruktiv partner för aktieägare, ledning och anställda.

Genom vår roll som en aktiv investerare strävar vi efter att uppmuntra företag i deras hållbarhetsutveckling och därigenom skydda våra investerares intressen samt främja hållbara bolag.

De företag vi investerar i är vanligtvis inom segmentet små till medelstora företag. Som ett resultat har vi direkt tillgång till ledningen och vi väljer att begränsa antalet innehav så mycket som möjligt utan att koncentrationsrisken ökar avsevärt. Detta gör att vi kan spendera mer tid på att analysera varje kredit både före investering och genom övervakningsfasen, vilket ger oss en bättre chans att ligga ett steg före resten av marknaden.

Som aktiv förvaltare tar NCP ställning till hållbarhetsfaktorer. Detta görs dels i portföljförvaltarnas pågående arbete, dels i styrelsen och investeringskommittén och i dialogen med våra branschrådgivare. Styrelsen, investeringskommittén samt hållbarhetsrådet diskuterar regelbundet hållbarhetsfaktorer och kvalitetssäkrar förvaltarnas hållbarhetsanalys. Det är Hållbarhetschefens ansvar att hålla de övriga portföljförvaltna väl utbildade i dessa frågor.

NCP har också kvartalsvisa ledningsmöten med alla portföljbolag samt djupgående screenings halvårsvis för att identifiera eventuella problem ur ett ESG-perspektiv.

Om vi ​​får signaler om att ett företag inte lever upp till våra förväntningar inleds följande process:

 1. Portföljförvaltaren söker mer information
 2. Portföljförvaltaren kontaktar företaget för att få ytterligare information
 3. Hållbarhetschefen analyserar informationen för att avgöra om en formellt engagement ska inledas
 4. Portföljförvaltaren diskuterar innehavet med investeringskommittén
 5. NCP: s VD tar en formell kontakt med företagets VD eller styrelseordförande
 6. Samråd med andra ägare för en gemensam ägardialog