Omslagsbild NCP hållbarhet
Omslagsbild NCP hållbarhet

Ramverk för hållbarhet

Introduktion

Som kapitalförvaltare har vi på NCP starkt focus på miljö-, social- och styrningsfrågor (ESG) för att minska riskerna och ta till vara möjligheterna inom vår kapitalförvaltning. Det stärker NCP:s kärnverksamhet och strategi för företagets ansvar och säkerställer att vi lever upp till våra värderingar, tar ansvar i beslutsfattandet och interagerar med alla samhällsintressen. Genom att analysera investeringar ur ett ESG-perspektiv vidgar NCP sin förståelse för risker och utnyttjar potentiella affärsmöjligheter till förmån för våra investerare.

Approach

NCPs övertygelse är att företag med ett strukturerat tillvägagångssätt för hållbarhet blir mer framgångsrika på lång sikt och därmed mer attraktiva investeringar med lägre risk. Syftet med vår verksamhet är att skapa långsiktigt värde ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och för att lyckas med detta, har vi utvecklat vår egen Hållbarhetsmodell, byggd på hållbarhet i fyra pelare: marknad, verksamhet, finansiering och ESG.

SRM-ramverket fungerar som en grund för våra investeringsanalyser med fokus på hållbarhet i alla fyra pelarna.

Pelare I: Marknaden

Pelaren strävar efter att identifiera hur en potentiell investering fungerar på en hållbar marknad med sund konkurrens.
Analysen fokuserar på:

 • Grundläggande marknadsegenskaper: Relativ marknadsposition, marknadsförhållanden och marknadsutsikter, makroekonomisk påverkan, industristruktur, kontinuitet, inträdesbarriärer, trender, lagstiftning och reglering
 • Utmaningar: Konkurrenter, nya företag och affärsidéer, intäkters uthållighet, prispress, leverantörer och kunder
 • Teknologi: Ny teknik, beroende av begränsade naturresurser och position i värdekedjan
 • Nyckeltal: Marknadstillväxt, relativ marknadsandel, volym- och prisutveckling, inputpriser, valutaberoenden och kostnader för substitution, demografiska trender och makroekonomiska indikatorer

Pelare II: Verksamheten

Pelaren strävar efter att identifiera om en potentiell investering bedriver hållbar affärsverksamhet med en välfungerad värdekedja, verkar i en etablerad och förutsägbar regleringsmiljö samt har ett balanserat tillvägagångssätt för leverantörer och kunder utan förutsebara negativa effekter på hållbarheten. Analysen är inriktad på:

 • Produkter och tjänster: stora kunder och applikationer, strategiska relationer, distributionskanaler, produktionsanläggningar och koldioxidavtryck, pipeline-analys, forskning och utveckling samt produktpipeline
 • Försäljning och marknadsföring: Marknadsföringsprogram, kundrelationer, huvudspår för affärsutvecklingen, försäljningscykel, säljkårens produktivitet
 • Anställda: Nyckelpersoner, ersättnings/förmånspaket, nuvarande och tidigare väsentliga personalproblem, IT, personalomsättning, rättsprocesser, patent, upphovsrätt, licenser och varumärken
 • Nyckelmätningar: kunders och anställdas bidrag till verksamheten, produktivitet och effektivitet, utnyttjandegrad, avkastning, kund- och personalomsättning samt orderbok

Pelare III: Ekonomi och finans

Pelaren strävar efter att identifiera om en potentiell investering ger sunda och uthålliga intäkter, marginaler och kassaflöden, är välinvesterade och presenterar en lämplig kapitalstruktur utan förutsebara förändringar som negativt påverkar den finansiella profilens hållbarhet.

Analysen är inriktad på:

 • Intäkter, bruttomarginal och kostnader (inklusive uppdelning av återkommande och av engångskaraktär), kassaflödesgeneratorer, investeringar, rörelsekapital. Uppdelat på geografi, produkter och kundgrupper
 • Marginaler, kostnadsberoenden, tillgångs/skuldförvaltning (ALM), åtaganden och ansvarsförbindelser
 • Beskattning, transferpricing, lednings/informationssystem och kontrollmiljö, intern kontroll, risk och regelefterlevnad, revision och redovisningssed
 • Nyckeltal: underliggande försäljning, resultat och kassaflöden, organisk tillväxt, kapitalisering kontra kostnader. Normal intjäning och kostnader för avveckling.

Pelare IV: ESG

Pelaren strävar efter att identifiera om en potentiell investering väcker några direkta ESG-relaterade frågor bortsett från vad som redan har analyserats ovan. Analysen är inriktad på:

Hörnstenar Teman Nyckelfrågor
Miljö Klimatförändring – Koldioxidutsläpp
– Produkternas koldioxid-påverkan
– Finansiering av miljöpåverkan
– Sårbarhet vid klimatförändringar
Naturliga resurser – Vattenpåverkan
– Råmaterialutvinning
– Biologisk mångfald och markanvändning
Förorening och Avfall – Giftiga utsläpp och avfall
– Förpackningsmaterial och avfall
– Biologisk mångfald
– Elektronikavfall
Miljömöjligheter – inom Clean Tech
– inom Gröna fastigheter
– Möjligheter inom förnybar energi
Socialt Humankapital – Arbetsledning
– Hälsa och säkerhet
– Humankapitalutveckling
– Arbetsförhållanden I värdekedjan
Produktansvar – Produktsäkerhet och kvalitet
– Kemisk säkerhet
– Finansiell produktsäkerhet
– Sekretess och datasäkerhet
– Ansvarsfulla investeringar
– Hälsa och demografiska risker
Intressemotsättningar – Kontroversiell sourcing
Sociala Möjligheter – Tillgång till Kommunikation
– Tillgång till Finansiering
– Tillgång till hälsovård
– Möjligheter inom näring och hälsa
Styrning Företagsstyrning – Styrelse, mångfald ledamöter
– Löner
– Ägarskap och kontroll redovisning
Företagsbeteende – Affärsetik
– Bedrägerier
– Konkurrensbegränsande praxis
– Penningtvätt
– Skattetransparens
– Korruption och instabilitet
– Finansiell instabilitet

Ansvarseffekt

Vi arbetar med hållbara investeringar på olika sätt – från att aktivt påverka företags hållbarhet till att välja företag baserat på ett antal hållbarhetsteman. Ramverket för NCP: s höga ambitioner om hållbarhet bygger på tre pelare: Inkludera, Engagera och Utesluta.

Inkludera

Vi lägger stor vikt vid att identifiera och öka exponeringen på viktiga hållbarhetsteman. Genom att integrera hållbarhet i vår investeringsprocess tror vi att vi gynnar våra långsiktiga investerares intressen och bidrar till utvecklingen av hållbarhet i samhället i stort. Vi har en process för att integrera hållbarhet i alla typer av investeringar vi gör. Vi letar särskilt efter företag som aktivt minskar miljöpåverkan som koldioxidutsläpp, vattenutnyttjande och hantering av giftigt avfall.

NCP har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar sedan maj 2017. Därigenom engagerar NCP sig för att främja principerna inom koncernen och I den berörda branschen. All investeringsrelaterad ESG-integration är i linje med åtaganden till principerna.

Förutom att integrera ESG i kärninvesteringar i hela företaget har NCP åtagit sig följande principer:

 1. Vi kommer att integrera ESG-frågorna i våra investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 2. Vi kommer att vara aktiva investerare och integrera ESG-frågor i våra principer och -praxis.
 3. Vi kommer att aktivt söka all väsentlig information om ESG-frågor inför våra investeringar.
 4. Vi kommer att främja acceptans och implementering av principerna hos andra investerare.
 5. Vi kommer att arbeta tillsammans för att öka effektiviteten när det gäller att implementera principerna.
 6. Vi kommer att redovisa våra aktiviteter och framsteg när det gäller att genomföra principerna.

Som en del av princip 6 publicerar NCP PRI Transparency Report på årsbasis.

Förutom att ha en nära och regelbunden dialog med våra portföljbolag, arbetar vi tillsammans med en av marknadens ledande konsulter som screenar vår portfölj två gånger per år. Det handlar om både en negativ screening (identifiering av röda flaggor) och en positiv screening av vår inverkan. Standarder som särskilt beaktas är FN: s mål för hållbar utveckling.

Bland FN: s mål fäster vi särskild vikt vid:

 • Jämställdhet
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Bekämpa klimatförändringar

Engagemang

Genom vår roll som aktiv investerare strävar vi efter att påverka företag i deras hållbarhetsarbete och därmed uppmuntra förändring och skydda våra investerares intressen.

Företagen vi investerar i är vanligtvis inte större än att vi kan ha direktkontakt med ledningen. Om vi identifierar några röda flaggor som väcker oro uppmärksammar vi omgående företaget på detta och kräver åtgärder. Frågor som kan adresseras inkluderar hanteringen av risker och möjligheter relaterade till miljö, sociala aspekter eller affärsetik. Vi lägger stor vikt vid kompensationsprogram och mångfald i styrelser, till exempel för att inkludera kvinnliga styrelseledamöter.

Som aktiv investerare tar NCP ställning i frågor om bolagsstyrning, inklusive hållbarhetsfrågor. Detta görs i portföljförvaltarnas företagsanalyser, i dialogen med våra industrirådgivare samt i styrelsen / investeringskommitténs beslut. Styrelsen / investeringskommittén diskuterar regelbundet hållbarhetsfrågor, kvalitetssäkrar portföljförvaltarnas hållbarhetsarbete och håller dem väl utbildade i dessa frågor.

Om vi ​​får information om att ett av våra portföljbolag inte uppfyller våra krav kommer investeringskommittén att agera.

Vi har flera alternativ:

 • Portföljförvaltaren söker mer information och diskuterar innehavet med investeringskommittén
 • Portföljförvaltaren kontaktar företaget och kräver svar på våra frågor.
 • NCP: s VD tar en mer formell kontakt med företagets VD eller styrelseordförande.
 • Rådgöra med andra ägare för en dialog om våra gemensamma företagsintressen.
 • Om vi ​​inte får ett tillfredsställande svar eller om företaget inte visar en vilja att förändras, kan vi välja att avyttra innehavet.

Utesluta

Vi utesluter investeringar i företag som verkar inom specifika sektorer eller affärsområden som bedöms möta stora hållbarhetsutmaningar. eller delta i aktiviteter som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner.

Alla NCP-fonder uppfyller våra grundläggande hållbarhetskriterier och investerar därför inte i företag som har affärer inom följande områden:

 • Utvinning och produktion av fossilt bränsle, dvs olja, gas och termisk kol
 • Oljeserviceföretag
 • Tillverkning, utveckling eller försäljning av militära vapen eller kontroversiella vapen inklusive landminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska stridsmedel
 • Utveckling eller produktion av kärnvapen
 • Brott mot internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrättigheter
 • Produktion eller distribution av pornografi
 • Produktion eller distribution av tobak
 • Max 10% av intäkterna från distribution av alkohol

Ramverk för hållbarhet

Introduktion

Som kapitalförvaltare har vi på NCP starkt focus på miljö-, social- och styrningsfrågor (ESG) för att minska riskerna och ta till vara möjligheterna inom vår kapitalförvaltning. Det stärker NCP:s kärnverksamhet och strategi för företagets ansvar och säkerställer att vi lever upp till våra värderingar, tar ansvar i beslutsfattandet och interagerar med alla samhällsintressen. Genom att analysera investeringar ur ett ESG-perspektiv vidgar NCP sin förståelse för risker och utnyttjar potentiella affärsmöjligheter till förmån för våra investerare.

Approach

NCPs övertygelse är att företag med ett strukturerat tillvägagångssätt för hållbarhet blir mer framgångsrika på lång sikt och därmed mer attraktiva investeringar med lägre risk. Syftet med vår verksamhet är att skapa långsiktigt värde ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och för att lyckas med detta, har vi utvecklat vår egen Hållbarhetsmodell, byggd på hållbarhet i fyra pelare: marknad, verksamhet, finansiering och ESG.

SRM-ramverket fungerar som en grund för våra investeringsanalyser med fokus på hållbarhet i alla fyra pelarna.

Pelare I: Marknaden

Pelaren strävar efter att identifiera hur en potentiell investering fungerar på en hållbar marknad med sund konkurrens.
Analysen fokuserar på:

 • Grundläggande marknadsegenskaper: Relativ marknadsposition, marknadsförhållanden och marknadsutsikter, makroekonomisk påverkan, industristruktur, kontinuitet, inträdesbarriärer, trender, lagstiftning och reglering
 • Utmaningar: Konkurrenter, nya företag och affärsidéer, intäkters uthållighet, prispress, leverantörer och kunder
 • Teknologi: Ny teknik, beroende av begränsade naturresurser och position i värdekedjan
 • Nyckeltal: Marknadstillväxt, relativ marknadsandel, volym- och prisutveckling, inputpriser, valutaberoenden och kostnader för substitution, demografiska trender och makroekonomiska indikatorer

Pelare II: Verksamheten

Pelaren strävar efter att identifiera om en potentiell investering bedriver hållbar affärsverksamhet med en välfungerad värdekedja, verkar i en etablerad och förutsägbar regleringsmiljö samt har ett balanserat tillvägagångssätt för leverantörer och kunder utan förutsebara negativa effekter på hållbarheten. Analysen är inriktad på:

 • Produkter och tjänster: stora kunder och applikationer, strategiska relationer, distributionskanaler, produktionsanläggningar och koldioxidavtryck, pipeline-analys, forskning och utveckling samt produktpipeline
 • Försäljning och marknadsföring: Marknadsföringsprogram, kundrelationer, huvudspår för affärsutvecklingen, försäljningscykel, säljkårens produktivitet
 • Anställda: Nyckelpersoner, ersättnings/förmånspaket, nuvarande och tidigare väsentliga personalproblem, IT, personalomsättning, rättsprocesser, patent, upphovsrätt, licenser och varumärken
 • Nyckelmätningar: kunders och anställdas bidrag till verksamheten, produktivitet och effektivitet, utnyttjandegrad, avkastning, kund- och personalomsättning samt orderbok

Pelare III: Ekonomi och finans

Pelaren strävar efter att identifiera om en potentiell investering ger sunda och uthålliga intäkter, marginaler och kassaflöden, är välinvesterade och presenterar en lämplig kapitalstruktur utan förutsebara förändringar som negativt påverkar den finansiella profilens hållbarhet.

Analysen är inriktad på:

 • Intäkter, bruttomarginal och kostnader (inklusive uppdelning av återkommande och av engångskaraktär), kassaflödesgeneratorer, investeringar, rörelsekapital. Uppdelat på geografi, produkter och kundgrupper
 • Marginaler, kostnadsberoenden, tillgångs/skuldförvaltning (ALM), åtaganden och ansvarsförbindelser
 • Beskattning, transferpricing, lednings/informationssystem och kontrollmiljö, intern kontroll, risk och regelefterlevnad, revision och redovisningssed
 • Nyckeltal: underliggande försäljning, resultat och kassaflöden, organisk tillväxt, kapitalisering kontra kostnader. Normal intjäning och kostnader för avveckling.

Pelare IV: ESG

Pelaren strävar efter att identifiera om en potentiell investering väcker några direkta ESG-relaterade frågor bortsett från vad som redan har analyserats ovan. Analysen är inriktad på:

Ansvarseffekt

Vi arbetar med hållbara investeringar på olika sätt – från att aktivt påverka företags hållbarhet till att välja företag baserat på ett antal hållbarhetsteman. Ramverket för NCP: s höga ambitioner om hållbarhet bygger på tre pelare: Inkludera, Engagera och Utesluta.

Inkludera

Vi lägger stor vikt vid att identifiera och öka exponeringen på viktiga hållbarhetsteman. Genom att integrera hållbarhet i vår investeringsprocess tror vi att vi gynnar våra långsiktiga investerares intressen och bidrar till utvecklingen av hållbarhet i samhället i stort. Vi har en process för att integrera hållbarhet i alla typer av investeringar vi gör. Vi letar särskilt efter företag som aktivt minskar miljöpåverkan som koldioxidutsläpp, vattenutnyttjande och hantering av giftigt avfall.

NCP har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar sedan maj 2017. Därigenom engagerar NCP sig för att främja principerna inom koncernen och I den berörda branschen. All investeringsrelaterad ESG-integration är i linje med åtaganden till principerna.

Förutom att integrera ESG i kärninvesteringar i hela företaget har NCP åtagit sig följande principer:

 1. Vi kommer att integrera ESG-frågorna i våra investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 2. Vi kommer att vara aktiva investerare och integrera ESG-frågor i våra principer och -praxis.
 3. Vi kommer att aktivt söka all väsentlig information om ESG-frågor inför våra investeringar.
 4. Vi kommer att främja acceptans och implementering av principerna hos andra investerare.
 5. Vi kommer att arbeta tillsammans för att öka effektiviteten när det gäller att implementera principerna.
 6. Vi kommer att redovisa våra aktiviteter och framsteg när det gäller att genomföra principerna.

Som en del av princip 6 publicerar NCP PRI Transparency Report på årsbasis.

Förutom att ha en nära och regelbunden dialog med våra portföljbolag, arbetar vi tillsammans med en av marknadens ledande konsulter som screenar vår portfölj två gånger per år. Det handlar om både en negativ screening (identifiering av röda flaggor) och en positiv screening av vår inverkan. Standarder som särskilt beaktas är FN: s mål för hållbar utveckling.

Bland FN: s mål fäster vi särskild vikt vid:

 • Jämställdhet
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Bekämpa klimatförändringar

Engagemang

Genom vår roll som aktiv investerare strävar vi efter att påverka företag i deras hållbarhetsarbete och därmed uppmuntra förändring och skydda våra investerares intressen.

Företagen vi investerar i är vanligtvis inte större än att vi kan ha direktkontakt med ledningen. Om vi identifierar några röda flaggor som väcker oro uppmärksammar vi omgående företaget på detta och kräver åtgärder. Frågor som kan adresseras inkluderar hanteringen av risker och möjligheter relaterade till miljö, sociala aspekter eller affärsetik. Vi lägger stor vikt vid kompensationsprogram och mångfald i styrelser, till exempel för att inkludera kvinnliga styrelseledamöter.

Som aktiv investerare tar NCP ställning i frågor om bolagsstyrning, inklusive hållbarhetsfrågor. Detta görs i portföljförvaltarnas företagsanalyser, i dialogen med våra industrirådgivare samt i styrelsen / investeringskommitténs beslut. Styrelsen / investeringskommittén diskuterar regelbundet hållbarhetsfrågor, kvalitetssäkrar portföljförvaltarnas hållbarhetsarbete och håller dem väl utbildade i dessa frågor.

Om vi ​​får information om att ett av våra portföljbolag inte uppfyller våra krav kommer investeringskommittén att agera.

Vi har flera alternativ:

 • Portföljförvaltaren söker mer information och diskuterar innehavet med investeringskommittén
 • Portföljförvaltaren kontaktar företaget och kräver svar på våra frågor.
 • NCP: s VD tar en mer formell kontakt med företagets VD eller styrelseordförande.
 • Rådgöra med andra ägare för en dialog om våra gemensamma företagsintressen.
 • Om vi ​​inte får ett tillfredsställande svar eller om företaget inte visar en vilja att förändras, kan vi välja att avyttra innehavet.

Utesluta

Vi utesluter investeringar i företag som verkar inom specifika sektorer eller affärsområden som bedöms möta stora hållbarhetsutmaningar. eller delta i aktiviteter som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner.

Alla NCP-fonder uppfyller våra grundläggande hållbarhetskriterier och investerar därför inte i företag som har affärer inom följande områden:

 • Utvinning och produktion av fossilt bränsle, dvs olja, gas och termisk kol
 • Oljeserviceföretag
 • Tillverkning, utveckling eller försäljning av militära vapen eller kontroversiella vapen inklusive landminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska stridsmedel
 • Utveckling eller produktion av kärnvapen
 • Brott mot internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrättigheter
 • Produktion eller distribution av pornografi
 • Produktion eller distribution av tobak
 • Max 10% av intäkterna från distribution av alkohol